ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน เร่งแก้วิกฤตบุคลากรด้านงานก่อสร้างบ้านขาดแคลน

ตามที่เคยทราบกันมา ธุรกิจก่อสร้าง มีปัจจัยสำคัญได้แก่ man, machine, money, method และ material
ปัจจัยที่กำลังเป็นปัญหาหลักในขณะนี้และต่อไปในอนาคตคือ “แรงงาน” (man หรือ labour) แต่ก็เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากเกือบที่สุดทีเดียว ดังนั้น เรามาดูกันว่า สมคมธุรกิจรับสร้างบ้านเริ่มแก้เกมส์กันแล้ว โดยกลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลมาแล้วใน case ของ CP 7-11 กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ที่ผลิตบุคลากรของตนเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างได้ผล ดังนั้นเราลองมาดูกันว่า การแก้เกมส์ในธุรกิจก่อสร้างครั้งนี้จัได้ผลในระยะยาวหรือไม่อย่างไรครับ ..

ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน เร่งแก้วิกฤตบุคลากรด้านงานก่อสร้างบ้านขาดแคลน

hba-home-builder-ass

updated: 12 พ.ย. 2556 เวลา 09:24:14 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เร่งแก้วิกฤติบุคลากรด้านงานก่อสร้างบ้านขาดแคลน จับมือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศีกษา และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ดันหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน” ในรูปแบบทวิภาคี หวังเร่งผลิตและยกระดับบุคลากรด้านก่อสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานและมีฝีมือเป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภค คัดนักเรียนระดับปวช.สาขาก่อสร้างระดับหัวกระทิทั่วประเทศเรียนต่อระดับ ปวส. เผยเรียนฟรี พร้อมการันตีรายได้มีงานทำหลังจบหลักสูตร

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้าง นับเป็นปัญหาหนักสำหรับบริษัทรับรับสร้างบ้าน เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต จึงจำเป็นต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทรับสร้างบ้านล้วนประสบปัญหากันถ้วนหน้า ซึ่งส่งผลกระทบในส่วนของยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยสาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก จนทำให้บริษัทรับสร้างบ้านบางบริษัทต้องชะลอการรับงาน อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้ประสานงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีการพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทั้งที่ไม่มีฝีมือและที่มีฝีมือ ตลอดจนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ในการคิดนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ได้จริงในการก่อสร้างสาหรับการก่อสร้างขนาดเล็ก หรือการก่อสร้างบ้าน เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าว จึงเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนากำลังคนของประเทศในสาขาก่อสร้าง เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป สมาคมฯจึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศีกษา จัดทำ ”โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน” โครงการทวิภาคี ภายใต้การบริหารโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยการคัดเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาก่อสร้างจากวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี ได้เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร จบแล้วได้งานทำ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรสาขาเทคนิคควบคุมงานก่อสร้างระดับ ปวส.สาขาวิชาการก่อสร้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานของบุคคลากรในธุรกิจรับสร้างบ้านให้มีความเป็นมืออาชีพที่มีฝีมือ และมีทักษะในการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคโดยทั่วไป

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะเป็นผู้กำหนดหลักสูตร โดยปรับจากหลักสูตรเดิมของการอาชีวศึกษาเพื่อให้ตรงกับการทำงานจริง และมีการอบรมความรู้กับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะในการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีและวัสดุที่สมัยใหม่ นอกจากนี้ในบางวิชาจะใช้การศึกษาด้วยตนเอง และดำเนินการจัดทดสอบโดยการอาชีวศึกษา และเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้ประกาศนียบัตรจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ด้านคุณสมบัติของนักศึกษาจะต้องจบชั้น ปวช. จากวิทยาลัยสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสาขาช่างก่อสร้าง และผ่านการคัดเลือกการประเมินความรู้จากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับการอาชีวศึกษาทั้งข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ผ่านการศึกษา รด. มีความสนใจและตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อย่างไรก็ดี ขณะนี้สมาคมฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนแล้วจำนวน 18 คน และได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว สำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการนั้น ได้เริ่มทำการเปิดการศึกษาในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยจะเรียนทุกวันศุกร์และวันเสาร์เต็มวัน และทำงาน ณ สถานประกอบการบริษัทรับสร้าง้บานที่เป็นสมาชิกสมาคม จำนวน 4 วัน โดยเป็นพนักงานประจำของบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง

ดร.พัชรากล่าวต่อว่า นักศึกษาทั้ง 18 คนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับสวัสดิการและมีทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และมีรายได้ระหว่างเรียนให้เดือนละ 9,000 บาท พร้อมที่พักระหว่างทำงานตลอดระยะเวลาการศึกษาในโครงการ 2 ปี สวัสดิการด้านสุขภาพ พร้อมเครืองแต่งกายตามแบบที่สมาคมฯกำหนด และหลังจากเรียนจบหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานบริษัทที่ให้ทุนหลังจากจบการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ยังการันตีรายได้หลังจากจบโครงการ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทอีกด้วย

ที่มา (Credit Content) :  http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1384223174

 

นำส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ถึงมือคุณโดย

วีแมท – vmat

ตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างคุณภาพชั้นนำ

www.vmat9.com

www.facebook.com/vmat9

บริษัท สร้างสรรสุข จำกัด (Creator of Bliss Co.,Ltd.)

083-4281415, 080-4519594, 02-2700341

info@vmat9.com

vmat_131109_vmat_main logo